La teva vida en sis paraules

a

INTRODUCCIÓ

Ernest Hemingway va escriure:

“Rebaixa: sabates de nadó, sense estrenar.”

Aquesta frase va inspirar Larry Smith, ‘editor de la revista “Smith”, a recopilar  sis paraules dites per personatges famosos, que va publicar en un llibre: No és com ho havia planejat (memòries en sis paraules per escriptors famosos i obscurs).

TASCA

La idea de Larry Smith ha corregut com póvora per internet i avui són centenars de persones els qui han publicat un resum de la seva vida en sis paraules, fins i tot han penjat una foto i han escrit la frase com a peu de foto.

Fem una cosa semblant?

PROCÉS

Primer ens expremirem la closca per escriure un resum de la nostra vida en sis paraules.

Després, prepararem un quadern per escriure-la tot acompanyant-la de fotografies o dibuixos. Vegeu-ne un tutorial.

I, finalment, presentarem a l’aula la nostra frase i explicarem per què hem escrit aquesta frase, què ens l’ha motivada, per què creiem que reflecteix la nostra vida millor que cap altra, etc.

Els quaderns poden exposar-se a l’aula o, millor, a la biblioteca del centre.

AVALUACIÓ

L’escriptura de la frase compta un 80% de la nota, i la presentació oral el 20% restant.

GUIA DIDÀCTICA

Dibuix: Francesc Rovira.

NIVELL: ESO.

ÀREA: Llengua catalana i literatura.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

 1. Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
 2. Tractament d’informació i competència digital.
 3. Competència artística i cultural.

TEMPORITZACIÓ: dues sessions.

ESPAIS: aula i biblioteca.

CONTINGUTS

 • El text escrit com a missatge.
 • L’estil del text: objectivitat/subjectivitat; llegibilitat, brevetat, naturalitat, precisió.

OBJECTIUS

Interpretar i produir missatges amb propietat, autonomia i creativitat, utilitzant codis artístics i articulant-los a fi d’enriquir les pròpies possibilitats de comunicació i reflexionar sobre els processos implicats en el seu ús.

Anuncis

Una història kafkiana

Kafka a

 Bibliotasca per a l’ESO

INTRODUCCIÓ

kafka

Després de llegir La metamorfosi ja podem entendre el significat de l’adjectiu “kafkià”, que prové de l’enfocament narratiu de l’autor txec. L’objectiu principal d’aquesta bibliotasca és el d’aplicar-lo a una narració inspirada per aquest adjectiu.

TASCA

kafka-board

Milan Kundera, un altre gran autor txec, considera que el concepte “kafkià” comprèn quatre aspectes:

 1. El poder és un laberint fins a perdre’s de vista.
 2. Davant del poder, l’individu pateix despersonalització.
 3. El condemnat no coneix la causa i busca la falta.
 4. La situació kafkiana és intrínsecament còmica.

Recordar aquests aspectes et serà molt útil per a la feina que has de fer.

PROCÉS

kafka-desk

Escriu una història kafkiana, inspirada en la realitat o no. Ha de tenir unes trenta línies i ha de contenir els aspectes del concepte “kafkià” que s’expliquen en l’apartat de tasca: poder laberíntic, despersonalització de l’individu, ignorància i cerca de la causa i situació còmica.

AVALUACIÓ

Competència discursiva   Punts
Adequació El text aconsegueix l’objectiu comunicatiu i té tota la informació que es demana. El registre i el tipus de text són adequats. 2
Coherència El text està ben organitzat. L’exposició de les

idees és clara. No repeteix ni inclou informació

irrellevant.

2
Cohesió Enllaça bé les idees (connectors, recursos

anafòrics…).

La puntuació és correcta.

2
Correcció lingüística    
Lèxic El vocabulari és precís i correcte. 1
Ortografia No hi ha cap errada o només n’hi ha una. 1
Estructures

morfosintàctiques

No hi ha cap errada pel que fa a l’ordre de la frase, concordança, preposicions, pronoms, interferències… 1
Aspectes formals    
Presentació i grafia És satisfactòria si l’escrit presenta un mínim de dos d’aquests tres aspectes (netedat, marges i separació d’1,5 punts entre línies). 1

GUIA DIDÀCTICA

NIVELL: ESO.

ÀREA: literatura.

TEMPORITZACIÓ: lliure.

ESPAIS: biblioteca.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 1. Lingüística i audiovisual.
 2. Tractament de la informació i competència digitaL
 3. Autonomia i iniciativa personal.
 4. Artística i cultural.
 5.    Aprendre a aprendre.

CONTINGUTS

 1. Lectura de narracions.
 2.     Escriure una història.

OBJECTIUS

L’alumnat, en acabar la bibliotasca, hauria de ser capaç de:

 1.     Escriure un text narratiu d’acord amb les instruccions rebudes.

CONTACTE

Podeu fer-me arribar els vostres suggeriments a @JordiBadiella o bé a jordibadiella@gmail.com

IMATGES

Franz Kafka