Avaluació de la biblioteca escolar

L’any 2012, Inés Miret, Mònica Baró, Teresa Mañà i Inmaculada Vellosillo van publicar Bibliotecas escolares, entre interrogantes? Herramienta de autoavaluación. Preguntas e indicadores para mejorar la biblioteca. Vegeu-ne el document complet clicant aquí.

El que segueix és una traducció del model d’avaluació de la biblioteca escolar proposat per les autores abans esmentades.  Biblioteca

VALOR I INTEGRACIÓ A L’ESCOLA

Recolzament de l’equip directiu. 1 – 2 – 3 – 4

Presència de la biblioteca als documents de gestió de l’escola. 1 – 2 – 3 – 4

Varietat d’órgans de l’escola en els quals participa la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Adequació de la dotació econòmica a les necessitats de la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Recolzament de les famílies. 1 – 2 – 3 – 4

ACCESSIBILITAT

Adequació de l’espai. 1 – 2 – 3 – 4

Idoneïtat del mobiliari. 1 – 2 – 3 – 4

Adequació de l’equip tecnològic. 1 – 2 – 3 – 4

Accessibilitat de la col·lecció. 1 – 2 – 3 – 4

Accessibilitat en línia de la col·lecció (catàlegs i recursos electrònics). 1 – 2 – 3 – 4

Organització de la col·lecció segons criteris normalitzats. 1 – 2 – 3 – 4

Senyalització de la col·lecció. 1 – 2 – 3 – 4

Integració de les biblioteques d’aula en la biblioteca central, si escau. 1 – 2 – 3 – 4

Integració de les biblioteques dels departaments en la biblioteca central, si escau. 1 – 2 – 3 – 4

Amplitud de l’horari d’apertura de la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Distribució de l’horari de la biblioteca per a lús dels grups classe. 1 – 2 – 3 – 4

Apertura de la biblioteca fora de l’horari escolar. 1 – 2 – 3 – 4

Adequació dels recursos a l’acció compensatòria de l’escola. 1 – 2 – 3 – 4

VISIBILITAT

Varietat d’estratègies per a la difusió, la comunicació i la senyalització. 1 – 2 – 3 – 4

Diversitat de destinataris de les estratègies (alumnes, docents, famílies). 1 – 2 – 3 – 4

Actualització de les informacions. 1 – 2 – 3 – 4

ANÀLISI DE NECESSITATS I OFERTA DE SERVEIS

Formalització del procediment per detectar les necessitats dels usuaris. 1 – 2 – 3 – 4

Idoneïtat dels serveis per cubrir les necessitats de l’alumnat. 1 – 2 – 3 – 4

Idoneïtat dels serveis per cubrir les necessitats del professorat. 1 – 2 – 3 – 4

Idoneïtat dels serveis per cubrir les necessitats de l’alumnat. 1 – 2 – 3 – 4

Abast de les activitats organitzades per la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Coordinació de la biblioteca amb els serveis d’orientació psicopedagògica. 1 – 2 – 3 – 4

Implicació de la biblioteca en les accions d’educació compensatòria de l’escola. 1 – 2 – 3 – 4

ADEQUACIÓ DELS RECURSOS DOCUMENTALS

Suficiència dels recursos documentals. 1 – 2 – 3 – 4

Varietat dels suports. 1 – 2 – 3 – 4

Equilibri entre ficció i no ficció.

Equilibri entre matèries. 1 – 2 – 3 – 4

Equilibri entre els diferents nivells educatius. 1 – 2 – 3 – 4

Diversitat de destinataris de la col·lecció. 1 – 2 – 3 – 4

Actualització de la col·lecció (adquisicions i esporga). 1 – 2 – 3 – 4

COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

Iniciatives i canals per a la coordinació entre la biblioteca i l’equip docent. 1 – 2 – 3 – 4

Àmbits de col·laboració entre la biblioteca i l’equip docent. 1 – 2 – 3 – 4

Integració de la biblioteca en la metodologia docent. 1 – 2 – 3 – 4

COMPETÈNCIES EN LECTURA I ESCRIPTURA

Implicació de la biblioteca en el desenvolupament de la lectura i l’escriptura. 1 – 2 – 3 – 4

Abast de les accions en els diferents nivells, cicles i àrees. 1 – 2 – 3 – 4

Coordinació amb el pla de lectura i escriptura de l’escola. 1 – 2 – 3 – 4

Recolzament de la biblioteca a les famílies. 1 – 2 – 3 – 4

COMPETÈNCIA DIGITAL, EN INFORMACIÓ I PER APRENDRE A APRENDRE

Implicació en el desenvolupament de les competències. 1 – 2 – 3 – 4

Abast de les accions en els diferents nivells, cicles i àrees. 1 – 2 – 3 – 4

Coordinació amb el pla TIC de l’escola. 1 – 2 – 3 – 4

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

Implicació de la biblioteca en la sensibilització i tractament transversal de la competència social i ciutadana. 1 – 2 – 3 – 4

Abast de les accions en els diferents nivells, cicles i àrees. 1 – 2 – 3 – 4

Coordinació de la biblioteca amb els programes específics. 1 – 2 – 3 – 4

USOS I USUARIS

Percentatge d’estudiants que visiten la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Frequència de visita dels alumnes. 1 – 2 – 3 – 4

Percentatge d’estudiants que utilitzen els recursos de la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Distribució de l’alumnat usuari de la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Percentatge d’alumnes que utilitzen el servei de préstec. 1 – 2 – 3 – 4

Nombre de préstecs per alumne i per cada curs escolar. 1 – 2 – 3 – 4

Percentatge dels alumnes que assisteixen a les activitats organitzades per la biblioteca.

1 – 2 – 3 – 4

Percentatge de l’laumnat satisfet amb els recursos i serveis que ofereix la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Percentatge de docents que visiten la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Frequència de visita dels docents. 1 – 2 – 3 – 4

Percentatge docents que utilitzen els recursos de la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Distribució dels docents usuaris de la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Percentatge de docents que utilitzen el servei de préstec. 1 – 2 – 3 – 4

Percentatge dels docents que realitzen préstec per a l’aula. 1 – 2 – 3 – 4

Percentatge dels docents que assisteixen a les activitats organitzades per la biblioteca.

1 – 2 – 3 – 4

Varietat dels materials en préstec per a l’aula. 1 – 2 – 3 – 4

Percentatge dels docents satisfets amb els recursos i serveis que ofereix la biblioteca.

1 – 2 – 3 – 4

PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ

Abast del projecte de la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Operativitat i formalització del pla de treball anual. 1 – 2 – 3 – 4

Adequació dels procediments d’avaluació. 1 – 2 – 3 – 4

Formalització i periodicitat del procés d’avaluació. 1 – 2 – 3 – 4

Implicació de diferents agents en la planificació i avaluació. 1 – 2 – 3 – 4

EQUIP DE TREBALL

Nombre d’hores de dedicació del responsable. 1 – 2 – 3 – 4

Formació del responsable en biblioteconomia i TIC. 1 – 2 – 3 – 4

Formació del responsable en lectura i llibre infantil i juvenil. 1 – 2 – 3 – 4

Formació del responsable en piscopedagogia i didàctica. 1 – 2 – 3 – 4

Abast de les funcions del responsable de la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Consolidació del responsable de la biblioteca en el càrrec. 1 – 2 – 3 – 4

Composició de la comissió de la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Abast de les funcions de la comissió de la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Existència i composició de l’equip de recolzament de la biblioteca. 1 – 2 – 3 – 4

Abast de les funcions de l’equip de recolzament. 1 – 2 – 3 – 4

COMUNITAT PROFESSIONAL

Integració en programes institucionals de lectura i biblioteca escolar (promoguts per les administracions educatives o altres entitats). 1 – 2 – 3 – 4

Participació en xarxes professionals (amb altres biblioteques escolars), grups de treball i/o seminaris especialitzats. 1 – 2 – 3 – 4

Col·laboració amb la biblioteca pública. 1 – 2 – 3 – 4

Relació amb altres centres de documentaci´educativa (centres de professors, biblioteques especialitzades…). 1 – 2 – 3 – 4

PONTS AMB LA COMUNITAT

Col·laboració de la biblioteca amb la comunitat. 1 – 2 – 3 – 4

Difusió d’informació cultural de l’entorn. 1 – 2 – 3 – 4

Vinculació amb les famílies. 1 – 2 – 3 – 4

Anuncis

La biblioteca 2.0 en 20 preguntes

Blog còpia

Probablement, la biblioteca escolar del vostre centre ja disposa d’una extensió a internet. Vet aquí 20 preguntes per esbrinar si li falta alguna cosa.*

 SERVEIS DE DIFUSIÓ DE CARÀCTER GENERAL

1. La vostra biblioteca té un blog o web dinàmic que permeti la interacció amb la comunitat educativa?

2. Des de la pàgina principal del vostre centre, és pot accedir fàcilment al lloc web de la  biblioteca escolar?

3. Actualitzeu regularment la pàgina de la vostra biblioteca (mínim un cop al mes)?

4. Hi feu promoció de la vostra BE per mitjà d’eines 2.0 (agendes, lipdups, vídeos…)?

5. El lloc web de la vostra biblioteca, disposa de llicència Creative Commons?

SERVEIS ESPECÍFICS DE SUPORT AL CURRÍCULUM

6. La pàgina de la vostra biblioteca, enllaça amb una Wiki, Moodle o altre espais virtuals del centre?

7. A la pàgina de la vostra biblioteca, es fan seleccions de recursos amb marcadors socials com delicious, diigo…? 

8. A la pàgina de la vostra biblioteca, es fan seleccions de recursos amb escriptoris virtuals com Symbaloo, Netvibes…?

9. A la pàgina de la vostra biblioteca es comparteixen documents i/o presentacions amb eines 2.0 com per exemple Google.docs, Scribd, Issuu, Slideshare, Calaméo, PhotoPeach...?

10. A la pàgina de la vostra biblioteca compartiu recursos de l’entorn XTEC (La prestatgeria,  Alexandria, Col·lex, etc…)?

SERVEIS DE DINAMITZACIÓ

11. La vostra biblioteca a Internet disposa d’una secció o altre web específica per dinamitzar la lectura (per ex. Club de lectura, concursos…)?

 12. La vostra biblioteca en línia conté activitats didàctiques 2.0 per a l’alumnat?

 13. La vostra biblioteca a Internet disposa de canals per compartir imatges o vídeos relacionats amb les activitats del centre com per exemple Flickr, Picassa, Youtube, Vimeo…

 14. A la pàgina de la vostra biblioteca es dinamitzen i comparteixen activitats mitjançant aplicacions d’àudio com Ivox, Goear, etc.?

 15. A la pàgina de la vostra biblioteca es mostren presentacions dinàmiques amb participació de l’alumnat (Glogster, Prezi, etc.)?

SERVEIS CENTRATS EN L’USUARI

16. La pàgina de la vostra biblioteca té algun espai específic per recollir les opinions del vostre alumnat sobre lectures o altres temes?

17. La pàgina de la vostra biblioteca proposa enquestes a l’alumnat sobre temes d’interès per la BE?

18. A la pàgina de la vostra biblioteca hi ha espai/s de participació per al professorat del propi centre (club de lectura, propostes de recursos, etc.)?

19. A la pàgina de la vostra biblioteca hi ha espai/s de participació per a les famílies (club de lectura adults, guies, opinions, etc.)?

20. La vostra biblioteca disposa de perfil a les xarxes socials (Twitter,  Facebook, Google+, etc.) ?

*Aquestes preguntes per a una diagnosi de la biblioteca escolar 2.0 han estat elaborades per Jordi Badiella, Montserrat Batallé, Cristina Batlle, Anna Blasco, Albert Correa, Pilar Jarque, Jordi Jubany, Mònica Ricart i Isabel Toro i formen part del document Biblioteca escolar 2.0, editat en format digital pel Departament d’Ensenyament, que trobareu clicant aquí.